Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. muzealnictwa w Fabryce Sztuk

Data publikacji: 27.03.2015, 11:43

Dyrektor Fabryki Sztuk
KA – 110/2/3/15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. muzealnictwa
w Fabryce Sztuk


1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie – muzealnictwo, historia sztuki bądź pokrewne
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- staż pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie działania,
- umiejętność organizacji wystaw,
- zdolności pedagogiczne,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- obsługa komputera,
- wskazane wykształcenie wyższe lub kontynuacja nauki na studiach kierunkowych - muzealnictwo, historia sztuki bądź pokrewne,
- mile widziana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/ oraz obsługi programów graficznych CorellDraw/Photo Shop

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- organizowanie i współorganizowanie wystaw oraz pozostałych działań Fabryki Sztuk,
- udział w działalności edukacyjnej, w tym przygotowanie i prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących historii oraz muzealnictwa,
- opracowywanie oraz prowadzenie warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- odpowiedzialność za znakowanie zbiorów wg zasad przyjętych w fabryce sztuk i przechowywanie ich w odpowiedni sposób w magazynie,
- oprowadzanie zwiedzających po wystawach,
- współpraca z muzeami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, itp. podmiotami
w zakresie wykonywanych zadań,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działu muzealnictwa.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na pełen etat, na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- konspekt scenariusza wystawy historycznej dotyczącej Tczewa,
- konspekt dwóch lekcji muzealnych z zakresu historii Tczewa,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. muzealnictwa w Fabryce Sztuk, w terminie do dnia 5 maja 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.


Dyrektor
Alicja Gajewska
Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (pdf / 354 KB. Ilość pobrań: 1255)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Piotr Detlaf i jego pojmowanie "Świata Absurdu". Przekonajmy się o tym, co najmłodszy artyst...
Aktualności
Szkółka plastyczna Piotrusia Pana dla dzieci oraz warsztaty ceramiczne dla dorosłych. Od kilku sezon...
Planer Kulturalny
Aktualności
Zaplanuj sobie kulturę!
Aktualności
Czy zastanawiali się Państwo, skąd wzięła się nazwa "Fabryka Sztuk"?
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2018
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006