Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Brak artykułów w tej kategorii... Nabór na stanowisko pracy ds. muzealnictwa

Data publikacji: 25.08.2017, 15:54

Fabryka Sztuk
(ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew)
KA – 110-1/3/17

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. muzealnictwa
w Fabryce Sztuk1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie co najmniej średnie – muzealnictwo, historia sztuki bądź pokrewne,
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz innych państw, których obywatelom - na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego -przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie działania,
- umiejętność organizacji wystaw,
- zdolności pedagogiczne,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- obsługa komputera – środowisko Windows, pakiet MS Office, w tym PowerPoint, Internet,
- wskazane wykształcenie wyższe lub kontynuacja nauki na studiach kierunkowych - muzealnictwo, historia sztuki bądź pokrewne,
- wskazana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/.

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- organizowanie i współorganizowanie wystaw oraz pozostałych działań Fabryki Sztuk,
- udział w działalności edukacyjnej, w tym przygotowanie i prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących historii oraz muzealnictwa,
- opracowywanie oraz prowadzenie warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- odpowiedzialność za znakowanie zbiorów wg zasad przyjętych w Fabryce Sztuk i przechowywanie ich w odpowiedni sposób w magazynie,
- oprowadzanie zwiedzających po wystawach,
- współpraca z muzeami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, itp. podmiotami
w zakresie wykonywanych zadań,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działu muzealnictwa,
- wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa.

4. Warunki pracy na stanowisku
Praca na pełen etat, na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda.

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- odręcznie podpisane: list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i kariery zawodowej) - druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 w Tczewie bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl; list oraz kwestionariusz powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami)”.
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii oraz niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o zatrudnieniu),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- konspekt scenariusza wystawy historycznej dotyczącej Tczewa,
- konspekt dwóch lekcji muzealnych z zakresu historii Tczewa,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. muzealnictwa w Fabryce Sztuk”, w terminie do dnia 11 września 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.


Dawid Fandrejewski
Kierownik ds. administracyjno-technicznych
Pobierz pliki:

Ogłoszenie o naborze - st ds. muzelanictwa ( ds / 506 KB. Ilość pobrań: 72)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf / 484 KB. Ilość pobrań: 69)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (doc / 36 KB. Ilość pobrań: 71)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Kulturalni maratończycy na start!
Aktualności
Rozstrzygnięcie konkursu z okazji Święta Objawienia Pańskiego i wręczenie nagród - 25 stycznia 2018 ...
Wystawy
Z całą pewnością, łączy ich jedno – pozostawili lub pozostawiają po sobie trwały ślad na ziemi...
Wystawy
Osiągnięcia sportowe tego utalentowanego polskiego lekkoatlety odzwierciedlą zaprezentowane medale, ...
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2018
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006