Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Brak artykułów w tej kategorii... Nabór na stanowisko pracy ds. muzealnictwa

Data publikacji: 25.08.2017, 15:54

Fabryka Sztuk
(ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew)
KA – 110-1/3/17

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. muzealnictwa
w Fabryce Sztuk1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie co najmniej średnie – muzealnictwo, historia sztuki bądź pokrewne,
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz innych państw, których obywatelom - na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego -przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie działania,
- umiejętność organizacji wystaw,
- zdolności pedagogiczne,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- obsługa komputera – środowisko Windows, pakiet MS Office, w tym PowerPoint, Internet,
- wskazane wykształcenie wyższe lub kontynuacja nauki na studiach kierunkowych - muzealnictwo, historia sztuki bądź pokrewne,
- wskazana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/.

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- organizowanie i współorganizowanie wystaw oraz pozostałych działań Fabryki Sztuk,
- udział w działalności edukacyjnej, w tym przygotowanie i prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących historii oraz muzealnictwa,
- opracowywanie oraz prowadzenie warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- odpowiedzialność za znakowanie zbiorów wg zasad przyjętych w Fabryce Sztuk i przechowywanie ich w odpowiedni sposób w magazynie,
- oprowadzanie zwiedzających po wystawach,
- współpraca z muzeami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, itp. podmiotami
w zakresie wykonywanych zadań,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działu muzealnictwa,
- wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa.

4. Warunki pracy na stanowisku
Praca na pełen etat, na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda.

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902), obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- odręcznie podpisane: list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i kariery zawodowej) - druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 w Tczewie bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl; list oraz kwestionariusz powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami)”.
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii oraz niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- kserokopie świadectw pracy (ew. zaświadczenie o zatrudnieniu),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- konspekt scenariusza wystawy historycznej dotyczącej Tczewa,
- konspekt dwóch lekcji muzealnych z zakresu historii Tczewa,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. muzealnictwa w Fabryce Sztuk”, w terminie do dnia 11 września 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.


Dawid Fandrejewski
Kierownik ds. administracyjno-technicznych
Pobierz pliki:

Ogłoszenie o naborze - st ds. muzelanictwa ( ds / 506 KB. Ilość pobrań: 87)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf / 484 KB. Ilość pobrań: 87)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (doc / 36 KB. Ilość pobrań: 87)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Zachęcamy do zapoznania się z historią Osiedla im. S. Staszica. Kiedy powstało, jakie najważniejsze ...
Wystawy
Osiągnięcia sportowe tego utalentowanego polskiego lekkoatlety odzwierciedlą zaprezentowane medale, ...
Aktualności
Po raz ósmy na tczewskiej Starówce odbędzie się Pchli Targ. To handel pod chmurką urozmaicony muzyką...
Aktualności
W arkadach Parku im. Mikołaja Kopernika można zapoznać się z historią i sylwetkami Józefa Piłsudskie...
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2018
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006