Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - kierownik ds. administracyjno-technicznych w Fabryce Sztuk

Data publikacji: 05.04.2016, 14:48

KA – 110/3/1/16
Dyrektor Fabryki Sztuk

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kierownik ds. administracyjno-technicznych
w Fabryce Sztuk
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatelom – na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego – przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność,
nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – zarządzanie, ekonomia, budownictwo lub pokrewne
- co najmniej pięcioletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami,
zamówień publicznych, bezpieczeństwa imprez masowych, BHP,
- umiejętność zarządzania zespołem,
- wskazany staż pracy na stanowisku o tożsamym lub zbliżonym zakresie działania,
- wysoki stopień umiejętności organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników,
- wskazany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
- wysoki stopień samodzielności,
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B, wskazane posiadanie własnego środka transportu,
- umiejętność pracy w zespole,
- obsługa komputera - środowisko Windows, Pakiet MS Office, Internet.

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- gospodarowanie nieruchomościami znajdującymi się w zarządzie Fabryki Sztuk, w tym
w szczególności:
- zapewnienie funkcjonowania obiektów Fabryki Sztuk,
- zapewnienie konserwacji instalacji i urządzeń,
- prowadzenie dokumentacji technicznej,
- nadzór nad pracami remontowymi i konserwacyjnymi budynków i urządzeń,
- nadzór nad realizacją usuwania awarii i jej skutków,
- prowadzenie ksiąg obiektów,
- koordynacja działań związanych w oddaniem w użytkowanie pomieszczeń Fabryki Sztuk,
- zarządzanie zespołem podległych pracowników,
- zaopatrzenie,
- prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz wypadkami w drodze do pracy
i z pracy,
- prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy,
- odpowiedzialność za opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i poleceń służbowych oraz instrukcji w zakresie bhp i p/poż.,
- przeprowadzanie wstępnego instruktażu na stanowisku pracy w zakresie bhp i p/poż.,
- klasyfikacja wydatków strukturalnych,
- nadzór nad techniczną obsługą przedsięwzięć Fabryki Sztuk,
- współpraca z różnorodnymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajmowanego stanowiska, w oparciu o obowiązujące instrukcje.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na pełen etat, na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- oświadczenie o nienaruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kierownika ds. administracyjno-technicznych, w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami)”.


Dyrektor
Alicja Gajewska

Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (doc / 34 KB. Ilość pobrań: 415)
Ogłoszenie o naborze kierownik ds. administracyjno-technicznych FS (doc / 49 KB. Ilość pobrań: 409)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Wystawy
Zapraszamy do kamienicy przy ulicy Podmurnej 12 na kolejną historyczną wystawę przedstawiającą życie...
Wystawy
Osiągnięcia sportowe tego utalentowanego polskiego lekkoatlety odzwierciedlą zaprezentowane medale, ...
Aktualności
Zapraszamy do zwiedzania wystawy historycznej pt. „Amor Patriae Nostra Lex… Bitwa pod Tc...
Aktualności
Mówimy o Tczewie jako o małej ojczyźnie, której poświęciliśmy niejedną wystawę. Tym razem przyszła p...
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2017
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006