Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. organizacji imprez w Fabryce Sztuk

Data publikacji: 27.03.2015, 11:43

Dyrektor Fabryki Sztuk
KA – 110/3/1/15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. organizacji imprez
w Fabryce Sztuk


1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych,
- wysoki stopień umiejętności organizacji pracy własnej,
- wysoki stopień samodzielności,
- dyspozycyjność,
- wysoki stopień umiejętności planowania, realizowania i kontrolowania działań,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- umiejętność pracy w zespole,
- kreatywność, inicjatywa,
- obsługa komputera - środowisko Windows, Pakiet MS Office, Internet
- wskazane doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
- wskazane wykształcenie wyższe lub kontynuacja nauki,
- mile widziana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/ oraz obsługi programów
graficznych Corel Draw/Photo Shop

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- planowanie i organizacja imprez plenerowych,
- współpraca z różnorodnymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań,
- promocja organizowanych działań, w tym nawiązanie współpracy z podmiotami z zakresu turystyki
i promocji,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajmowanego stanowiska.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na pełen etat, na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- konspekt organizacji masowej imprezy plenerowej „Festiwal Zespołów Orientalnych” w Tczewie,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. organizacji imprez, w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.


Dyrektor
Alicja Gajewska
Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (pdf / 354 KB. Ilość pobrań: 1381)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Uchwycić esencję natury - to jeden z celów, który przyświeca twórczości dr sztuk pięknych Marcina Pl...
Wystawy
Osiągnięcia sportowe tego utalentowanego polskiego lekkoatlety odzwierciedlą zaprezentowane medale, ...
Aktualności
Czy zastanawiali się Państwo, skąd wzięła się nazwa "Fabryka Sztuk"?
Wystawy
Zapraszamy na wystawę pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy &#...
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2018
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006